Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34

Website terms and conditions

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki

1. Definicje

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie zakupu Obozów Sportowych.
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Klub Sportowy – Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki z siedzibą w Warszawie, ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121977, posiadająca numer identyfikacji podatkowej526-16-41-025. Klub sportowy jest licencjonowanym Klubem Polskiego Związku Tenisowego, Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskiego Związku Windsurfingowego i Polskiego Związku Kitesurfingowego.
  W ramach swojej działalności w PZN organizuje Obozy Sportowe dla członków zwykłych i członków stowarzyszonych, działalność szkoleniową w zakresie narciarstwa podstawowego i kursów kadrowych.
  W ramach swojej działalności w PZT organizuje treningi dla członków zwykłych i członków stowarzyszonych oraz obozy szkoleniowe przygotowujące do udziału we współzawodnictwie sportowym w tenisie.
  W ramach swojej działalności w PZW oraz PZK organizuje szkolenia członków zwykłych oraz członków stowarzyszonych w rywalizacji sportowej propagującej sport windsurfingowy, surfingowy oraz dziedziny propagujące konkurencję kitowe.
 • Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) – określone przez Klub Sportowy zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część Umowy o organizowanie Obozów Sportowych.
 • Obóz sportowy – służy do propagowania działalności Klubowej WKS Deski szkolenia dzieci oraz młodzieży we współzawodnictwie sportowym oraz propagowanie kultury fizycznej.
  Klub sportowy zapewnia przewóz uczestników obozu, do miejsca odbywania treningów, przez specjalistycznego przewoźnika oraz zapewnia miejsce zakwaterowania Klubowiczów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu Obozu Sportowego drogą elektroniczną znajdujący się pod adresem: biuro@deski.org
 • Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.deski.org. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz procedury zawarcia umowy wyjazdu na Obóz Sportowy spośród ofert przedstawionych przez Klub Sportowy.
 • Uczestnik – członek zwykły lub członek stowarzyszony, który zawiera umowę o Obóz Sportowy.
 • Umowa o udział w obozie sportowym (Umowa, zgłoszenie) – umowa dotycząca Obozu Sportowego jako całości lub, jeżeli obóz sportowy jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne elementy ramach tego samego obozu sportowego.
 • Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 •  System zamówienia– program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie Obozów Sportowych dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych wyjazdów i dokonywanie zakupu.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 •  Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Klub Sportowy ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub Sportowy za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie sportowej, dokonania rezerwacji i zakupu Obozów Sportowych, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść”. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia. Akceptacja warunków Regulaminu stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Klub Sportowy na zasadach w nim przewidzianych. Wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Serwisu.
4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać obozy sportowe znajdujące się w ofercie Klubu Sportowego, a następnie dokonać rezerwacji i zakupić udział w Obozie Sportowym.
2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3.System Internetowy umożliwia zapoznanie się z OWU oraz Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dotyczącymi Obozów Sportowych.
4. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy zgłoszenia uczestnictwa w Obozie Sportowym w szczególności: płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Obozu Sportowego lub zmiany terminu określone są w OWU.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Klubu Sportowego

1. Klub Sportowy nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu składnia zamówienia dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.
2. Klub Sportowy nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Klubu Sportowego;
wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Obozu Sportowego;
dokonany przez Użytkownika wybór Obozu Sportowego, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranego wyjazdu, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Klubu Sportowego.
3. Klub Sportowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

5. Warunki zawarcia umowy Obozu Sportowego

Użytkownik wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem Serwisu składa propozycję zawarcia Umowy na wskazany przez siebie Obóz Sportowy, którą to propozycję Klub Sportowy może zaakceptować, lub odrzucić. Klub Sportowy może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Klub Sportowy.
Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:
Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej oraz wyrażenia zgody na postanowienia OWU.
Podpisaniu Umowy uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników).
Wpłaceniu zaliczki/całości ceny
Podpisanie Umowy następuje online.
Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy o udział obozie sportowym poprzez otrzymanie wiadomości email.
Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności opisu Obozu Sportowego ze stanem faktycznym jest zawarta Umowa.
Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Serwisie parametrów Obozu odpowiada w pełni Użytkownik. Klub Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych oraz parametrów Obozu Sportowego.

6. Warunki zakupu Obozu Sportowego

1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

 • System płatności internetowych
 • Gotówka
 • Przelew
  2. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
  3. Miejscem spełnienia świadczeń z Umowy jest wskazany przez Klub Sportowy rachunek bankowy wskazany w zawartej z Uczestnikiem Umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez Płatności Online.
  4. Klub Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony Użytkownika, wynikający z niedostępności Systemu Płatności Online.
  5. Określona w Umowie cena za organizację Obozu Sportowego winna być wpłacona w całości nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Klubu Sportowego w ustalonych terminach a także zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z OWU.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Klubu Sportowego.

7. Warunki rezygnacji z Rezerwacji

Użytkownik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać za pośrednictwem poczty email lub na adres skrzynki pocztowej Klubu Sportowego WTS DeSki, ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa. Opłata za odstąpienie jest uzależniona od terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia obozu oraz spodziewanych oszczędności kosztów i spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych wyjazdów sportowych i wynosi odpowiednio:

odstąpienie do 8 dni przed dniem wyjazdu zostaje zwrócona wpłata pomniejszona o zaliczkę;
odstąpienie od 7 do 1 dni przed dniem wyjazdu przepada cała kwota;

2. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Użytkownika;
3. Użytkownik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem obozu bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację obozu lub przewóz Uczestników do miejsca docelowego. Użytkownik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu obozu, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Jeżeli zgodnie z zawartą umową w obozie sportowym ma wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Klub Sportowy do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej obozie sportowym.

8. Zmiany w Umowie

1. Możliwość dokonania zmiany przez Użytkownika w Umowie jest za każdym razem określana przez Klub Sportowy i zależy od rodzaju oraz terminu wybranego obozu.
2. Klub Sportowy za dokonanie zmian ma prawo do pobrania opłaty. Wysokość opłaty, jeżeli nie została podana w opisie obozu, będzie skalkulowana indywidualnie.
3. Klub Sportowy nie gwarantuje, że dokonanie zmiany w Umowie będzie możliwe.

9. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

1. Klub Sportowy oświadcza, że tryb zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.
2. W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wydarzeniami, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

10. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej.
2. Klub Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Klub Sportowy za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
4. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

11. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Klub Sportowy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Klub Sportowy świadczeń zawartych w umowie Obozu Sportowego zakupionej za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Klubu Sportowego. Reklamacje rozpoznaje Klub Sportowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Obozu Sportowego.
3. Reklamacje związane z jakością obsługi Klubu Sportowego i działania Serwisu należy składać pisemnie na adres: WTS DeSki, ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: biuro@deski.org. Klub Sportowy rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Klub Sportowy zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Klub Sportowy poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.deski.org. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.
3. Klub Sportowy DeSki nie podlega pod ustawę o świadczeniu usług turystycznych ze względu na art. 3 ust 1.
4. Regulamin obowiązuje z dniem 15.02.2022 r.

Załącznik nr 1

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest Klub Sportowy tj. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSkiKontakt: e-mail: biuro@deski.org, formularz kontaktowy pod adresem www.deski.org, tel. +22 840 63 71 lub pisemnie na adres siedziby. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: rodo@deski.org.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest składanie zamówień w Serwisie, a także w celu zawarcia i wykonania umowy o Obóz Sportowy, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o obóz sportowy, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Klubu Sportowego polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o obóz sportowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Klub Sportowy działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkowników lub Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), Administrator zaprzestanietych działań, jeżeli zostanie wycofana wcześniej udzielona w tym zakresie dobrowolna zgodę.
6. W zależności od realizowanych usługodbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Klubem Sportowym, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.
7. Użytkownicy i Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników lub Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
9. Użytkowników i Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Klub Sportowy przetwarza dane osobowe:
– na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
– na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia

Polityka plików cookies

1. Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
4. Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.
5.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
7. Administrator wykorzystuje Cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych; dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.