Ponad 35 lat pasji i doświadczenia

deski warsaw players 22 841 49 34

Squash

  • korty squash warszawa

Korty najwyższej klasy.

Klub DeSki wyposażyliśmy w 6 najwyższej jakości kortów ASB – światowego lidera w budowie kortów squasha.

Korty są klimatyzowane.

Korty ASB to:
jednakowe, perfekcyjne odbicie piłki od każdej ściany
zredukowany do minimum hałas towarzyszący grze
doskonale amortyzowane „zdrowe” podłogi sportowe zapobiegające kontuzjom
wyjątkowo bezpieczne szklane ściany tylne
pokrycie ścian bocznych gwarantujące piłce prawidłowy GRIP
kort ASB jako jedyny kort na świecie zapewnia zawodowym zawodnikom PSA prawidłowy trening bez niespodzianek!

Wszystkie narodowe centra treningowe wyposażone są wyłącznie w korty squasha ASB – dla przykładu: squashowa reprezentacja Anglii trenuje w Manchester również na 6 kortach ASB.

Na kortach ASB w Manchester rozgrywany jest również najważniejszy na świecie turniej squasha: British Open.

Recepcja sprzedaje wodę, napoje energetyczne, batony energetyczne, kawę, herbatę, piłki do squasha. Można wypożyczyć rakietę, okulary czy ręcznik. Zapominalscy mogą kupić koszulkę i spodenki.

Zarezerwuj kort przez poniższy formularz, jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Regulamin

Postawienia ogólne

1. Właścicielem kortów do squasha jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki z siedzibą w Warszawie.
2. Klub jest czynny całą dobę.
3. Użytkownikami kortów do squasha mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

Rezerwacje kortów do squasha

4. Rezerwacji kortów do squasha można dokonać osobiście na terenie obiektu, telefonicznie pod numerami telefonu: 22 841 49 34, 601 327 834 lub mailowo: recepcja@deski.org., za pośrednictwem strony internetowej www.deski.org, poprzez aplikację mobilną.
5. Kort uznaje się za zarezerwowany po otrzymaniu od klubu potwierdzenia rezerwacji.
6. Aby dokonać rezerwacji należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, a także adres email, czyli utworzyć konto w naszym systemie rezerwacji.
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl
8. W celu dostarczenia usługi rezerwacji wyrażasz zgodę na udostępnienie danych firmie Reservise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (występującej w roli procesora).

Odwołanie rezerwacji

9. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów do squasha.
10. W przypadku gdy gra została opłacona wcześniej i została odwołana zgodnie z pkt. 9 rezerwacja może zostać przeniesiona na inny dogodny termin.
11. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
12. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki uprawnione jest do wynajęcia kortów do squasha innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
13. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów do squasha oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
14. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie są pobierane opłaty.

Opłaty za korzystanie z kortów do squasha

15. Wysokość opłat za korzystanie z kortów do squasha ustala Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie w formie zarządzenia. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
16. Opłatę należy uiścić w całości przed grą. Potwierdzenie wniesienia opłaty warunkuje korzystanie z kortu do squasha, szatni oraz natrysków.
17. W przypadku zgubienia klucza do szafki pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł.
18. Wykupione karnety nie podlegają zwrotowi lub zamianie.
19. Przenoszenie opłaconych godzin w inne przedziały godzinowe, niż te na które został wykupiony karnet, nie jest możliwe.
Zasady korzystania z kart zniżkowych
20. Klub honoruje karty zniżkowe Multisport Plus, Fitprofit, OKSystem.
21. Aby uzyskać zniżkę należy spełnić wymagania poszczególnych partnerów określonych w pkt. 20 w tym w szczególności okazania dowodu osobistego.
22. Wysokości oraz warunki zniżki są określone przez partnerów i nie są przedmiotem decyzji Klubu
23. W przypadku, kiedy pomimo wykupienia karnetu lub opłacenia pojedynczej rezerwacji z kartą zniżkową nie spełnia się warunków partnera, obowiązuje opłata w wysokości 15 zł za każdą brakującą kartę.

Zasady korzystania z kortów do squasha

24. Użytkownicy kortów do squasha zobligowani są do:
a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym.
b) Gry w zmienionym obuwiu, które nie pozostawia śladów na powierzchni kortów tj. z podeszwą non-marking. W sytuacji, kiedy klient nie przestrzega tych postanowień, Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia klientowi prawa do korzystania z kortu, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
c) Przeprowadzenia rozgrzewki.
d) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
e) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
f) Zachowania czystości i porządku.
g) Zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
h) Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz picia na korty.
i) Zabrania się wnoszenia na korty przedmiotów, które mogą spowodować kontuzję, jak również spowodować uszkodzenie kortu lub utrudnić grę tj. ręczników, butelek, telefonów komórkowych.
j) Klient ma obowiązek zgłaszać w recepcji Klubu wszelkie uszkodzenia kortu oraz mienia Klubu powstałe podczas gry lub zaobserwowane przed jej rozpoczęciem.

25. Użytkownikom kortów do squasha zabrania się:

a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.
d) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
e) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.
f) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) Wprowadzania, a także korzystania z rowerów, hulajnóg, rolek itp.

Postanowienia dodatkowe

26. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub na odpowiedzialność swoich rodziców / opiekunów prawnych. Dzieci obowiązują te same zasady co osoby dorosłe.
27. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie.
28. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
29. Szafki do przechowywania rzeczy udostępniane są klientom tylko na czas pobytu w klubie.
30. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów do squasha, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
31. Użytkownicy kortów do squasha odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
32. Dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia biletów i karnetów uprawniających do korzystania z kortów squashowych.
33. Osoba wypożyczająca sprzęt do squasha tj. w szczególności rakiety oraz okulary ponosi za niego materialną odpowiedzialność. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia rakiety odpowiedzialność materialna wynosi 150 zł.
34. Wynajmowanie sal, kortów lub części klubu w celach innych niż ich przeznaczenie musi być zaakceptowane przez Dyrektora Klubu.
35. Nagrywanie oraz robienie zdjęć w klubie wymaga akceptacji Dyrektora Klubu.

Ochrona danych osobowych

dla osób których dane są przetwarzane

W związku z faktem, że dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, w związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

Administrator i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warszawskie Towarzystwo Sportowe „Deski” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa, wpisane zarówno do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000121977, REGON: 001256032, NIP: 5261641025 (dalej: „My”).
Może się Pani/Pan z nami kontaktować:
– listownie, na adres: Warszawskie Towarzystwo Sportowe „Deski”, ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa.
– mailowo, na adres: rodo@deski.org

Przetwarzane dane i sposób ich pozyskania:

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które nam Pani/Pan podał np. podczas składania rezerwacji, składając reklamację lub odstępując od umowy, lub też np. wysyłając do nas wiadomość, zapisując się na obóz/wyjazd, prosząc o powiadomienie lub kontakt.
Przetwarzamy także Pani/Pana numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności lub na który dokonywano zwrotów.
W związku z wystawieniem faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę Pani/Pana firmy, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, numer NIP.
Dodatkowo przetwarzamy Pani/Pana dane dotyczące zachowań takich jak np. dokonywanie transakcji, reklamacji, historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie czy profilach internetowych lub mediach społecznościowych.
Są to dane takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych usługach lub produktach.
Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Cel pozyskiwania danych, podstawa i okres ich wykorzystywania:

Pani/Pana dane osobowe są nam potrzebne oraz przetwarzane przede wszystkim w celu:
– podjęcia na Pani/Pana żądania działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) – przez czas niezbędny do wykonania tych działań,
– zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu,
– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących: obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu; obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości; przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu; obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu)
– realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO), w szczególności w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy; tworzenia analiz, zestawień lub statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujące w szczególności analizowanie i planowanie rozwoju naszych usług i produktów – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tych tytułów; wsparcia obsługi klientów – przez okres trwania umów lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku braku umowy; w celach marketingowych w tym profilowania tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, usługach akcjach lub wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy; zapewnienia bezpieczeństwa osób w tym pracowników i klientów oraz mienia – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie; zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązków rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Ponad to, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także na podstawie udzielonej nam zgody w celach w niej określonych – do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. Prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c) RODO).

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podania przez Panią/Pana danych osobowych było oraz nadal jest całkowicie dobrowolne, przy czym dane te mogą być niezbędne do wykonania np. umowy, przesłania faktury, realizacji zamówienia, rezerwacji, obsługi rozpoznania i rozpatrzenia np. reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jak też załatwienia innego rodzaju sprawy przed zawarciem umowy, lub nawet udzielenia odpowiedzi lub informacji.
Przekazywanie danych innym podmiotom:
Pani/Pana dane możemy przekazać:
– podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym miejsca na serwerach lub stronach, platformy informatyczne, etc.; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową; podmiotom świadczącym na nasza rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia; podwykonawcom lub zleceniobiorcom wspierającym nas w wykonaniu umów i obsłudze klientów, np. w procesie obsługi klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w obsłudze naszych klientów lub sprzedaży naszych usług i produktów; agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym, lub też pośredniczącym lub współpracującym w organizacji lub prowadzeniu naszych usług lub akcji marketingowych.
– innym administratorom będącymi podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu realizacji usług płatności; zakładami ubezpieczeń w celu realizacji usługi ubezpieczenia; podmiotami prowadzącymi lub świadczącymi usługi transportu lub przewozu lub usług spedycji – w celu realizacji usługi transportu lub przewozu; podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych usług lub współpracującymi z nimi przy obsłudze klientów lub prowadzeniu szkoleń lub usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

Pozostałe prawa:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych:
– prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, prawo cofnięcia w każdym czasie zgody bez podania przyczyny oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponad powyższe przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na potrzeby marketingowe (w tym wobec profilowania), jak też sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych do innych celów aniżeli marketingowe, a wynikających z tzw. Prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn z związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Inne informacje:

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Bezpieczeństwa lub też może Pani/Pan skontaktować się z nami w tej sprawie listownie na adres: Warszawskie Towarzystwo Sportowe „Deski”, ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa, lub też mailowo, na adres: rodo@deski.org .

Postanowienia końcowe

36. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz do zmian cenników.
37. Klub zastrzega sobie prawo do organizowania imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.
38. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów squashowych.
39. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie.
40. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane rozstrzygane przez Dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki.

dotpay logo