Ponad 35 lat pasji i doświadczenia

deski warsaw players 22 841 49 34

Korty Tenisowe

 • korty tenisowe warszawa wts deski

Zapraszamy na nasze korty tenisowe.

Posiadamy 8 kortów tenisowych, cztery o nawierzchni z maczki ceglanej, z których trzy są zimą przykryte balonem, latem odkryte, a jeden przykrywa hala lekkiej konstrukcji, pod którą można grać niezależnie od pogody i opadów deszczu.

Dodatkowo posiadamy cztery korty z twardą nawierzchnią DECOTURF (identyczna jak na kortach US OPEN w Nowym Jorku) zlokalizowane w jednej z najnowocześniejszych treningowych hal tenisowych w naszym kraju.

Korty tenisowe są czynne 24 godziny na dobę

Na terenie ośrodka znajdują się szatnie z natryskami. Istnieje możliwość wynajęcia szafki.
Recepcja sprzedaje wodę, napoje energetyczne, batony energetyczne, kawę, herbatę, piłki do tenisa.
Można wypożyczyć rakietę do tenisa, ręcznik. Zapominalscy mogą kupić koszulkę i spodenki.

Korty kryte

Korty zewnętrzne

Wypożyczenie rakiety: 20 zł
Wypożyczenie rakiety dla uczestnika szkółki oraz na zajęcia z trenerem WTS DeSki: 10 zł

Karta MULTISPORT/ FITPROFIT/ OK SYSTEM rabat 15 zł na 1h jednego dnia.

Graczy korzystających z naszych kortów obowiązuje Regulamin Kortów WTS DeSki.

Regulamin kortów

Postawienia ogólne

 1. Właścicielem kortów tenisowych jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki z siedzibą w Warszawie.
 2. Korty tenisowe są czynne całą dobę.
 3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

Rezerwacje kortów tenisowych

 1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu, telefonicznie pod numerami telefonu: 22 841 49 34, 601 327 834 lub mailowo: recepcja@deski.org.
 2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 3. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
 4. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki uprawnione jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnienia.
 5. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
 6. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki, nie są pobierane opłaty.

Opłaty za korzystanie z kortów

 1. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie w formie zarządzenia. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.
 3. Do każdego typu nawierzchni dedykowana jest konkretna szatnia tenisowa.
 4. W przypadku zgubienia klucza do szafki pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł.
 5. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, wyszczotkowaniu kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
 6. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na kort tenisowy: a) Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty za pełną godzinę, jeżeli będzie korzystać z kortu przez co najmniej 30 minut. b) Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę za pełną godzinę, jeżeli korzystanie z kortu trwać będzie krócej niż 30 minut.

Zajęcia z instruktorem

 1. Organizowanie na kortach tenisowych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie.
 2. Powyższe zajęcia organizowane są na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.

Zasady korzystania z kortu tenisowego

 1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
 2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
 3. a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu przystosowanym do danej nawierzchni kortu tenisowego.
 4. b) Obuwie oraz piłki tenisowe używane do gry w hali tenisowej nie mogą nosić śladów wcześniejszego używania na kortach ziemnych.
 5. c) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
 6. d) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
 7. e) Zachowania czystości i porządku.
 8. f) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
 9. g) Wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry (dotyczy kortów ziemnych).
 10. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się: a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu. b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu. c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych. d) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych. e) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników. f) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Postanowienia dodatkowe

 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na kortach tenisowych tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.
 3. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie.
 4. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
 5. Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
 6. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 7. Dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia biletów i karnetów uprawniających do korzystania z kortów tenisowych.
 8. Osoba wypożyczająca sprzęt tenisowy ponosi za niego materialną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
 2. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki w Warszawie.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane rozstrzygane przez Dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki.

Zasady odbioru zakupionych godzin

1. Aby godzina była do odbioru musi zostać odwołana min. 24h przed grą oraz sprzedana innemu klientowi przez Klub.
2. Sprzedaną godzinę można odebrać w innym dowolnym terminie (musi zgadzać się przedział cenowy) do końca trwającego sezonu. W przypadku gry w droższych godzinach należy uregulować różnicę w recepcji klubu przed grą, w przypadku gry w tańszych godzinach środki nie są zwracane, a godzina zostaje odrobiona.
3. Niesprzedana, odwołana przez klienta zgodnie z regulaminem (min. 24h przed) godzina NIE UPOWAŻNIA do odbioru.

Godziny można odbierać tylko w ramach trwającego sezonu.
Podana cena obejmuje tylko opłatę za kort.